دانلود بازی کم حجم http://987147.mihanblog.com 2020-10-26T13:14:45+01:00 text/html 2012-09-24T04:57:32+01:00 987147.mihanblog.com دانلود بازی کم حجم نماینده ایران در اسکار ۲۰۱۳ مشخص شد http://987147.mihanblog.com/post/266 <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" style="text-align: center;font-family: tahoma; font-size: 11px; "><tbody style="font-family: tahoma; font-size: 11px; "><tr style="font-family: tahoma; font-size: 11px; "><td align="center" style="font-family: tahoma; font-size: 12px; "><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; "><tbody style="font-family: tahoma; font-size: 11px; "><tr height="6" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; "><td colspan="3" style="font-family: tahoma; font-size: 12px; "><table cellspacing="0" cellpadding="0" width="300" border="0" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; "><tbody style="font-family: tahoma; font-size: 11px; "><tr height="7" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; "></tr><tr style="font-family: tahoma; font-size: 11px; "><td width="100%" style="font-family: tahoma; font-size: 12px; background-image: url(http://www.aftabir.com/images/news/headercontent.gif); background-position: 50% 0%; background-repeat: repeat no-repeat; "><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; "><tbody style="font-family: tahoma; font-size: 11px; "><tr style="font-family: tahoma; font-size: 11px; "><td width="100%" class="maintitlenews" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px; color: rgb(121, 0, 0); font-weight: 700; line-height: 25px; padding-left: 40px; padding-right: 40px; text-align: center; "><br></td></tr><tr style="font-family: tahoma; font-size: 11px; "><td height="10" style="font-family: tahoma; font-size: 12px; "></td></tr><tr style="font-family: tahoma; font-size: 11px; "><td height="10" style="font-family: tahoma; font-size: 12px; "></td></tr><tr style="font-family: tahoma; font-size: 11px; "><td align="center" style="font-family: tahoma; font-size: 12px; "><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; "><tbody style="font-family: tahoma; font-size: 11px; "><tr style="font-family: tahoma; font-size: 11px; "><td align="center" style="font-family: tahoma; font-size: 12px; "><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; "><tbody style="font-family: tahoma; font-size: 11px; "><tr style="font-family: tahoma; font-size: 11px; "><td valign="top" style="font-family: tahoma; font-size: 12px; "><img border="0" src="http://www.aftabir.com/news/2012/sep/23/images/6aee068f074c11458489af7ebd3f214d.jpg" width="280" height="182" alt="نماینده ایران در اسکار ۲۰۱۳ مشخص شد" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; "></td><td width="3" nowrap="" style="font-family: tahoma; font-size: 12px; "></td><td width="1" nowrap="" height="100%" valign="top" style="font-family: tahoma; font-size: 12px; "><table border="0" height="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" width="1" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; "><tbody style="font-family: tahoma; font-size: 11px; "><tr style="font-family: tahoma; font-size: 11px; "><td height="50%" bgcolor="#bbbbbb" width="1" nowrap="" style="font-family: tahoma; font-size: 12px; "></td></tr><tr style="font-family: tahoma; font-size: 11px; "><td height="50%" bgcolor="#ffffff" width="1" nowrap="" style="font-family: tahoma; font-size: 12px; "></td></tr></tbody></table></td><td width="3" nowrap="" style="font-family: tahoma; font-size: 12px; "></td></tr><tr style="font-family: tahoma; font-size: 11px; "><td height="3" colspan="4" style="font-family: tahoma; font-size: 12px; "></td></tr><tr style="font-family: tahoma; font-size: 11px; "><td align="center" colspan="2" style="font-family: tahoma; font-size: 12px; "><table border="0" width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; "><tbody style="font-family: tahoma; font-size: 11px; "><tr style="font-family: tahoma; font-size: 11px; "><td height="1" width="50%" bgcolor="#bbbbbb" style="font-family: tahoma; font-size: 12px; "></td><td height="1" width="50%" bgcolor="#ffffff" style="font-family: tahoma; font-size: 12px; "></td></tr></tbody></table></td><td align="center" colspan="2" style="font-family: tahoma; font-size: 12px; "></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr><tr style="font-family: tahoma; font-size: 11px; "><td height="10" style="font-family: tahoma; font-size: 12px; "></td></tr><tr style="font-family: tahoma; font-size: 11px; "><td align="center" style="font-family: tahoma; font-size: 12px; "><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="300" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; "><tbody style="font-family: tahoma; font-size: 11px; "><tr style="font-family: tahoma; font-size: 11px; "><td width="1" class="panelpic" nowrap="" style="font-family: tahoma; font-size: 12px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: rgb(188, 190, 192); background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "></td><td width="10" nowrap="" style="font-family: tahoma; font-size: 12px; "></td><td class="abstractnews" width="100%" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 25px; text-align: justify; ">فیلم سینمایی "یه حبه قند" ساخته سیدرضا میرکریمی از سوی کمیته انتخاب نماینده سینمای ایران، به آکادمی اسکار معرفی خواهد شد.</td></tr><tr height="6" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; "><td colspan="3" style="font-family: tahoma; font-size: 12px; "><table cellspacing="0" cellpadding="0" width="300" border="0" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; "><tbody style="font-family: tahoma; font-size: 11px; "><tr height="7" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; "><td width="50" rowspan="2" style="font-family: tahoma; font-size: 12px; "><img border="0" src="http://www.aftabir.com/images/news/break.gif" width="8" height="8" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; "></td><td width="100" nowrap="" style="font-family: tahoma; font-size: 12px; "></td><td width="100%" style="font-family: tahoma; font-size: 12px; "></td></tr><tr height="1" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; "><td class="panelpic" width="100" nowrap="" style="font-family: tahoma; font-size: 12px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: rgb(188, 190, 192); background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; "></td><td width="100%" style="font-family: tahoma; font-size: 12px; "></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr><tr style="font-family: tahoma; font-size: 11px; "><td height="10" style="font-family: tahoma; font-size: 12px; "></td></tr><tr height="10" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; "><td style="font-family: tahoma; font-size: 12px; "></td></tr><tr style="font-family: tahoma; font-size: 11px; "><td align="center" style="font-family: tahoma; font-size: 12px; "><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; "><tbody style="font-family: tahoma; font-size: 11px; "><tr style="font-family: tahoma; font-size: 11px; "><td width="20" nowrap="" style="font-family: tahoma; font-size: 12px; "></td><td width="1" bgcolor="#E1E1E1" nowrap="" style="font-family: tahoma; font-size: 12px; "></td><td width="10" nowrap="" style="font-family: tahoma; font-size: 12px; "></td><td class="news_body" width="100%" style="font-family: tahoma; font-size: 12px; color: rgb(17, 17, 17); line-height: 22px; text-align: justify; background-color: rgb(253, 253, 253); vertical-align: top; "><p class="news_body" style="font-family: tahoma; font-size: 12px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(17, 17, 17); line-height: 22px; text-align: justify; ">فیلم سینمایی "یه حبه قند" ساخته سیدرضا میرکریمی از سوی کمیته انتخاب نماینده سینمای ایران، به آکادمی اسکار معرفی خواهد شد.</p><p class="news_body" style="font-family: tahoma; font-size: 12px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(17, 17, 17); line-height: 22px; text-align: justify; "></p><p class="news_body" style="font-family: tahoma; font-size: 12px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(17, 17, 17); line-height: 22px; text-align: justify; ">به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم در بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد و مهر ماه سال ۱۳۹۰ اکران عمومی شد.</p><p class="news_body" style="font-family: tahoma; font-size: 12px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(17, 17, 17); line-height: 22px; text-align: justify; "></p><p class="news_body" style="font-family: tahoma; font-size: 12px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(17, 17, 17); line-height: 22px; text-align: justify; ">"یه حبه قند" تاکنون در جشنواره های مختلف بین المللی حضور داشته و جوایز متعددی را از آن خود کرده است. این فیلم از میان رقبایی همانند "ملکه"، "بغض"، "آینه های روبرو" و ... توسط کمیته انتخاب اسکار به ریاست امیر اسفندیاری انتخاب شده است.</p><p class="news_body" style="font-family: tahoma; font-size: 12px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(17, 17, 17); line-height: 22px; text-align: justify; "></p><p class="news_body" style="font-family: tahoma; font-size: 12px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(17, 17, 17); line-height: 22px; text-align: justify; ">سال گذشته فیلم "جدایی نادر از سیمین" ساخته اصغر فرهادی در اسکار ۲۰۱۲ سینمای ایران را نمایندگی کرد و موفق به کسب اسکار بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان شد.</p><p class="news_body" style="font-family: tahoma; font-size: 12px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(17, 17, 17); line-height: 22px; text-align: justify; "></p><p class="news_body" style="font-family: tahoma; font-size: 12px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(17, 17, 17); line-height: 22px; text-align: justify; ">در فیلم "یه حبه قند" نگار جواهریان، سعید پورصمیمی، رضا کیانیان، ریما رامین فر، فرهاد اصلانی، هدایت هاشمی، سهیلا رضوی، نگار عابدی، پریوش نظری، اصغر همت، شمسی فضل الهی و امیرحسین آرمان بازی می کنند.</p><p class="news_body" style="font-family: tahoma; font-size: 12px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(17, 17, 17); line-height: 22px; text-align: justify; "></p><p class="news_body" style="font-family: tahoma; font-size: 12px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; color: rgb(17, 17, 17); line-height: 22px; text-align: justify; ">این فیلم از تولیدات حوزه هنری است. رضا میرکریمی ساخت فیلم هایی چون "خیلی دور، خیلی نزدیک"، "به همین سادگی"، " زیر نور ماه" و "کودک و سرباز" را در کارنامه خود دارد.</p></td><td width="20" nowrap="" style="font-family: tahoma; font-size: 12px; "></td></tr><tr height="6" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; "><td width="20" nowrap="" style="font-family: tahoma; font-size: 12px; "></td><td colspan="3" style="font-family: tahoma; font-size: 12px; "><table cellspacing="0" cellpadding="0" width="300" border="0" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; "><tbody style="font-family: tahoma; font-size: 11px; "><tr height="7" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; "><td width="50" rowspan="2" style="font-family: tahoma; font-size: 12px; "><img border="0" src="http://www.aftabir.com/images/news/break.gif" width="8" height="8" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; "></td><td width="100" nowrap="" style="font-family: tahoma; font-size: 12px; "></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table> text/html 2012-08-29T08:28:44+01:00 987147.mihanblog.com دانلود بازی کم حجم دانلود بازی لمسی c5 03 http://987147.mihanblog.com/post/259 <P style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px" dir=rtl><FONT face=Tahoma><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">در این <FONT color=#cc0000>بازی جذاب موبایل</FONT> که برای گوشی های نوکیا 5800 و N97 تهیه شده باید حلقه ها را در مسیر مشخص شده بگونه ای راهنمایی کنید و از مسیر های پر پیچ و خم عبور دهید که در حین حرکت به هیچ چیزی برخورد نکنند با پشت سر گذاشتن مرحله ها مسیر های سختی پیش روی شماست.</SPAN></FONT></P> <P style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px" dir=rtl>&nbsp;</P> <P style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px" dir=rtl align=center><FONT face=Tahoma><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt"><IMG border=0 alt="Touch maneuver symbian 9.4 game - www.Takmob.Net" src="http://www.dl.takmob.net/images/game_1/Touch%20maneuver%20[www.takmob.net].jpg" width=184 height=310></SPAN></FONT></P> <P style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px" dir=rtl>&nbsp;</P> <P style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px" dir=rtl><FONT face=Tahoma><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">حجم کل : 551 KB<BR>نوع فایل : بازی سیمبیان 9.4<BR>پسوند : .SIS<BR>تعداد : 1</SPAN></FONT></P> <P></P> <DIV class=post-more-link><FONT color=#cc33cc></FONT>&nbsp;</DIV> <DIV class=post-more-link><FONT color=#cc33cc>دانلود در ادامه مطلب</FONT></DIV> <DIV class=post-more-link><FONT color=#cc33cc>صلوات بفرستید </FONT></DIV> <DIV class=post-more-link><FONT color=#cc33cc>هركی نظر نده كچل بشه</FONT></DIV><br><br>منبع:<br>http://damolfa.mihanblog.com text/html 2012-08-28T20:52:23+01:00 987147.mihanblog.com دانلود بازی کم حجم دانلود نرم افزار c7-00 http://987147.mihanblog.com/post/250 <P style="TEXT-ALIGN: justify">نرم افزار <STRONG>Mobile Alarm System</STRONG> سیستم آلارم امنیتی و دزدگیر برای گوشی موبایل آندروید با امکانات بسیار زیاد است. با استفاده از این نرم افزار که به مانند سیستم های دزدگیر پیشرفته عمل میکند میتوانید امنیت محیط خانه محل کار و هر جای دیگری را تضمین کنید.</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG alt="نرم افزار سیستم آلارم امنیتی Mobile Alarm System v1.1.9 - آندروید" src="http://dl.mob4u.ir/2012/images/Mobile_Alarm_System_v1.1.9-[www.Mob4u.ir].jpg" width=248 height=400></P> <P><A class=more-link href="http://www.mob4u.ir/1391/05/%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d8%a2%d9%84%d8%a7%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%85%d9%86%db%8c%d8%aa%db%8c-mobile-alarm-system-v1-1-9-%d8%a2%d9%86%d8%af/#more-32787"><BR></A>&nbsp;</P> <DIV class=post-more-link><FONT color=#cc33cc>دانلود در ادامه مطلب</FONT></DIV> <DIV class=post-more-link><FONT color=#cc33cc>صلوات بفرستید </FONT></DIV> <DIV class=post-more-link><FONT color=#cc33cc>هركی نظر نده كچل بشه</FONT></DIV><br><br>منبع:<br>http://damolfa.mihanblog.com text/html 2012-08-28T20:49:21+01:00 987147.mihanblog.com دانلود بازی کم حجم دانلود نرم افزار سگ سخنگو برای موبایل نوکیا 5800 http://987147.mihanblog.com/post/251 <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG class="aligncenter size-full wp-image-4094" title="Puppy Talk" alt="" src="http://tehrandownload.ir/wp-content/uploads/2011/05/Puppy-Talk.jpg" width=360 height=423></P> <P style="TEXT-ALIGN: justify">نرم افزار Puppy Talk یکی از بازی های سرگرم کننده در موبایل می باشد که در آن توله سگ بازی سخنان شما را تقلید کرده و تکرار میکند.این بازی برروی گوشی های دارای سیستم عامل سیمبیان نسخه قابل نصب و اجراست.</P> <P style="TEXT-ALIGN: justify"><SPAN id=more-4093></SPAN></P><SPAN style="COLOR: #0000ff"> <DIV class=post-more-link><FONT color=#cc33cc></FONT>&nbsp;</DIV> <DIV class=post-more-link><FONT color=#cc33cc></FONT>&nbsp;</DIV> <DIV class=post-more-link><FONT color=#cc33cc>دانلود در ادامه مطلب</FONT></DIV> <DIV class=post-more-link><FONT color=#cc33cc>صلوات بفرستید </FONT></DIV> <DIV class=post-more-link><FONT color=#cc33cc>هركی نظر نده كچل بشه</FONT></DIV></SPAN><br><br>منبع:<br>http://damolfa.mihanblog.com text/html 2012-08-28T20:48:29+01:00 987147.mihanblog.com دانلود بازی کم حجم دانلود نرم افزارها تم ها و بازی های نوکیا n96 http://987147.mihanblog.com/post/252 این پست در حال بروز رسانی هست<br><br>منبع:<br>http://damolfa.mihanblog.com text/html 2012-08-28T20:46:58+01:00 987147.mihanblog.com دانلود بازی کم حجم دانلودبازی برای c5 http://987147.mihanblog.com/post/253 <P style="TEXT-ALIGN: center">برای گوشی های نوکیا سیمبیان ^۳ مجموعه ای از بازی های گوناگون و HD را به صورت یک پک آماده کرده ایم . گوشی هایی همچون C7 ، E7 ، N8 ، C6-01 ، X7 و … جزء موبایل هایی هستند که در آن ها از Symbian^3 استفاده شده است و این سیستم عامل مخصوص گوشی های نوکیا می باشد . برای مشاهده لیست بازی های موجود در این پک ، به ادامه ی مطلب مراجعه فرمایید . امیدواریم از این بازی ها نهایت لذت و استفاده را ببرید .</P> <P style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG title="دانلود ۱۵ بازی برای نوکیا سیمبیان ^۳ – Games For OS Symbian^3" alt="دانلود ۱۵ بازی برای نوکیا سیمبیان ^۳ – Games For OS Symbian^3" src="http://img.downloadha.com/Rezaj/Pic-Azar/Games-for-OS-Symbian%5E3.jpg"></P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><BR> <DIV class=post-more-link><FONT color=#cc33cc>دانلود در ادامه مطلب</FONT></DIV> <DIV class=post-more-link><FONT color=#cc33cc>صلوات بفرستید </FONT></DIV> <DIV class=post-more-link><FONT color=#cc33cc>هركی نظر نده كچل بشه</FONT></DIV><A href="http://www.farspix.com/1390/10/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%db%b1%db%b5-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%88%da%a9%db%8c%d8%a7-%d8%b3%db%8c%d9%85%d8%a8%db%8c%d8%a7%d9%86-%db%b3-%e2%80%93-games-fo/" rel=nofollow target=_blank></A><br><br>منبع:<br>http://damolfa.mihanblog.com text/html 2012-08-28T20:44:13+01:00 987147.mihanblog.com دانلود بازی کم حجم دانلود دیکشنری برای گوشی نوکیا 5250 http://987147.mihanblog.com/post/254 <DIV class=asset-body> <P>دیکشنری موبایل برای گوشی های نوکیا با فرمت sis که روی تمامی مدل های نوکیا کار میکنه با زاهنمای نصب اختصاصی سایت میهن دانلود به راحتی لغات انگلیسی رو به فارسی در موبایل ببینید مناسشب برای تمامی کاربران موبایل+ راهنمای نصب</P> <P>توجه: دانلود دیکشنری نوکیا در ادامه مطلب.</P> <P><BR></P></DIV> <DIV id=more class=asset-more> <P>دیکشنری موبایل نوکیا انگلیسی به فارسی Dictionary Nokia english farsi</P> <P>دیکشنری موبایل برای گوشی های نوکیا با فرمت sis که روی تمامی مدل های نوکیا کار میکنه با زاهنمای نصب اختصاصی سایت میهن دانلود به راحتی لغات انگلیسی رو به فارسی در موبایل ببینید مناسشب برای تمامی کاربران موبایل+ راهنمای نصب</P> <P>توجه: دانلود دیکشنری نوکیا در ادامه مطلب.</P> <P></P> <P><BR><SPAN style="TEXT-DECORATION: none"><FONT color=#ff00ff><BR><A href="http://www.mihandownload.com/group.htm" target=_blank><BR><SPAN style="TEXT-DECORATION: none">&nbsp;</P> <DIV class=post-more-link><FONT color=#cc33cc>دانلود در ادامه مطلب</FONT></DIV> <DIV class=post-more-link><FONT color=#cc33cc>صلوات بفرستید </FONT></DIV> <DIV class=post-more-link><FONT color=#cc33cc>هركی نظر نده كچل بشه</FONT><BR></SPAN></A></FONT></SPAN></DIV> <P>&nbsp;</P></DIV><br><br>منبع:<br>http://damolfa.mihanblog.com text/html 2012-08-28T20:43:05+01:00 987147.mihanblog.com دانلود بازی کم حجم دانلود بازی 5800 لمسی http://987147.mihanblog.com/post/255 <P style="TEXT-ALIGN: center">بازی Raging Thunder تجربه ای جدید از مسابقات اتومبیل رانی در شهر است . با برنده شدن در مسابقات مختلف می توانید مرحله های جدیدتر و همچنین ماشین های قدرتمندتر را باز کنید . این بازی برروی برای گوشی های نوکیا سیمبیان سری ^۳ مانند C7 ، E7 ، N8 ، C6-01 و… قابل اجرا می باشد . این بازی به صورت ساین شده بوده و دیگر برای نصب با مشکلی مواجه نخواهید شد. این بازی بسیار زیبا و محبوب را با گرافیک بالا می توانید هم اکنون از سایت دریافت نمایید .&nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG title="دانلود بازی اتومبیل رانی Raging Thunder برای سیمبیان سری ^۳" alt="دانلود بازی اتومبیل رانی Raging Thunder برای سیمبیان سری ^۳" src="http://img.downloadha.com/Rezaj/Pic-Mehr/Raging-Thunder-v2.1.0.1.jpg" width=450 height=330></P><BR> <P style="TEXT-ALIGN: right"><IMG style="TEXT-ALIGN: right" border=0 alt="ادامه مطلب" src="http://www.farspix.com/wp-content/themes/FaghatKhoda/images/more.gif" width=16 height=16> <A href="http://www.farspix.com/1390/10/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a7%d8%aa%d9%88%d9%85%d8%a8%db%8c%d9%84-%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-raging-thunder-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b3%db%8c%d9%85%d8%a8%db%8c/" rel=nofollow target=_blank>ادامه مطلب . . .</A></P><br><br>منبع:<br>http://damolfa.mihanblog.com text/html 2012-08-28T20:40:33+01:00 987147.mihanblog.com دانلود بازی کم حجم دانلود دیکشنری سارا برای نوکیا 5233 http://987147.mihanblog.com/post/256 <DIV class=post>دیكشنری موبایل : دیکشنری موبایل همراه به نام سارادیک محصول جدید تیم فنی mobile4use می باشد که می توان آن را برترین دیکشنری موبایل تولید داخلی دانست.این نرم افزار به صورت رایگان در اختیار کاربران قرار می گیرد.این دیكشنری موبایل... </DIV> <DIV class=post-more-link><A href="http://www.arash98.com/2009/12/post-172.php#more" rel=bookmark target=_blank>ادامه مطلب...</A></DIV><br><br>منبع:<br>http://damolfa.mihanblog.com text/html 2012-08-28T20:37:26+01:00 987147.mihanblog.com دانلود بازی کم حجم پلیر نوکیا5800 http://987147.mihanblog.com/post/257 <P align=right>نسخه ای دیگر از نرم افزاری قدرتمند برای پخش فایل های صوتی در گوشی های نگارش سوم از سیمبین سری ۶۰ که علاوه بر امکانات رایجی که از این قبیل برنامه ها ارائه می دهند ، امکانات زیر را دارا می باشد :<BR>- پخش فایل های صوتی با فرمت WMV ، OGG ، MP3 ، AAC ، MP4 ، M4A ، AMR ، WMA<BR>- مجهز به یک اکولایزر گرافیکی و قابلیت تفکیک اصوات<BR>- کیفیت بالای ضبط صدا با فرمت های اشاره شده<BR>- امکان ایجاد لیست اجرایی از فایل های مورد علاقه</P> <P> <CENTER><IMG alt="" src="http://padash.net/img/Alon.Mp3.Dictaphone.v2.jpg"> <P></P> <P></CENTER></P> <P align=right><SPAN style="COLOR: #ff0000">تغییرات ایجاد شده نسبت به نسخه قبلی :</SPAN><BR>- حل مشکل فراخوانی لیست های ساخته شده (فرمت&nbsp;M3U)<BR>- تنظیمات بسته شدن برنامه در زمان خاص<BR>- پشتیبانی کامل از گوشی&nbsp;E90<BR>-&nbsp;نمایش فرمت فایل ها در لیست ساخته شده<BR>- قابلیت گوش دادن به رادیو از طریق اینترنت<BR>- قابلیت ضبط مکالمات (ورودی و خروجی) با فرمت های&nbsp;Amr&nbsp;و&nbsp;Wav<BR>- قابلیت گوش دادن به شبکه های رادیوی اینترنتی<BR>و بسیاری امکانات دیگر …</P> <P>&nbsp;</P> <DIV class=post-more-link><FONT color=#cc33cc>دانلود در ادامه مطلب</FONT></DIV> <DIV class=post-more-link><FONT color=#cc33cc>صلوات بفرستید </FONT></DIV> <DIV class=post-more-link><FONT color=#cc33cc>هركی نظر نده كچل بشه</FONT></DIV> <DIV class=post-more-link>&nbsp;</DIV><br><br>منبع:<br>http://damolfa.mihanblog.com text/html 2012-08-28T20:34:59+01:00 987147.mihanblog.com دانلود بازی کم حجم دانلود برنامه موبایل http://987147.mihanblog.com/post/258 <P style="TEXT-ALIGN: justify">نرم افزار <STRONG>Avast Mobile Security</STRONG> یکی از قدرتمند ترین آنتی ویروسهای حال حاضر گوشی آندروید است. با استفاده از اسکن حرفه ای انواع آلودگی ها و ویروسها را از حافظه گوشی شما پاک میکند. این نرم افزار برای سیستم عامل آندروید ۲٫۱ و بالاتر طراحی و ساخته شده است.</P> <P style="TEXT-ALIGN: center"><IMG alt="نرم افزار محافظت از گوشی avast Mobile Security v2.0.2750 - آندروید" src="http://dl.mob4u.ir/2012/images/avast! Mobile Security_2.0.2750-[www.Mob4u.ir].jpg" width=233 height=400></P> <P><A class=more-link href="http://www.mob4u.ir/1391/06/%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%da%af%d9%88%d8%b4%db%8c-avast-mobile-security-v2-0-2750-%d8%a2%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%88%db%8c/#more-32793"><BR></A>&nbsp;</P> <DIV class=post-more-link><FONT color=#cc33cc>دانلود در ادامه مطلب</FONT></DIV> <DIV class=post-more-link><FONT color=#cc33cc>صلوات بفرستید </FONT></DIV> <DIV class=post-more-link><FONT color=#cc33cc>هركی نظر نده كچل بشه</FONT></DIV><br><br>منبع:<br>http://damolfa.mihanblog.com text/html 2012-08-28T04:42:07+01:00 987147.mihanblog.com دانلود بازی کم حجم دانلود بازی کم حجم هواپیمای جنگی Desert Hawk http://987147.mihanblog.com/post/226 Desert Hawk نام <span style="color: #000080;"><strong>بازی کم حجم</strong></span> و زیبایی است که برای <span style="color: #800000;">کامیپوتر</span> ساخته شده و دارای کیفیت بسیار جذاب و زیبایی می باشد. در این بازی شما با <span style="color: #003300;"><strong>هواپیمای جنگی</strong></span> خود به جنگ با تروریست ها می روید.در این بازی شما می توانید از سلاح های مختلف در هواپمای خود استفاده کنید<br><img src="http://www.dlafzar.ir/wp-content/uploads/b0a.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="207" hspace="0" vspace="0" width="276"><br><p><font face="georgia,times new roman,times,serif" size="3"><a href="http://dl.downloadsazan.ir/91.1/DesertHawk.zip" rel="nofollow">لینک دانلود</a> | <a href="http://trainbit.com/files/1115389884/DesertHawk.zip" rel="nofollow">لینک کمکی</a></font></p> <p>حجم: ۱۸ مگابایت</p> رمز:www.dlafzar.ir<br><br><br>منبع:<br>http://sitesoftware.mihanblog.com text/html 2012-08-28T04:31:46+01:00 987147.mihanblog.com دانلود بازی کم حجم بازی کم حجم Midnight Mansion HD v1.0.1 http://987147.mihanblog.com/post/227 بازی ۲ بعدی زیبایی است که در آن شما در نقش پسری به نام جک به دنبال ماجراهایی مهیج می روید تا راز و رمزهای درون بازی را کشف کرده و به فتح قلعه ها بپردازید. البته برای اینکار راه پر خطری در پیش رو خواهید داشت و با موانعی مختلفی روبرو خواهید شد. این بازی از گرافیک خوبی نسبت به حجم کم خود برخوردار است و می تواند شما را ساعت ها سرگرم کند.<br><img src="http://www.araddownload.com/wp-content/uploads/2012/01/Midnight-Mansion-HD.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="162" hspace="0" vspace="0" width="276"><img src="http://www.araddownload.com/wp-content/uploads/2012/01/download-Midnight-Mansion-HD.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="183" hspace="0" vspace="0" width="246"><br><br><br> <p><img class="alignright" style="margin: -10px 0pt 0pt 5px;" title="لینک دانلود" src="http://www.araddownload.com/images/dl.png" alt="لینک دانلود" height="26" width="30"><a href="http://dl.araddownload.com/dey90/Midnight.Mansion_AradDownload.com_.rar" target="_blank">دانلود (۳۶,۳۳ مگابایت)</a></p><br><p style="text-align: center;"><br></p> <p style="text-align: center;"><br></p><br><br>منبع:<br>http://sitesoftware.mihanblog.com text/html 2012-08-28T01:39:50+01:00 987147.mihanblog.com دانلود بازی کم حجم آلبوم های حرفه ای فلش Wondershare Flash Gallery Factory 4.7.1 http://987147.mihanblog.com/post/228 <img src="http://danlod.com/uploads/imagess/wondershare_flash_gallery_factory_471_picture.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="189" hspace="0" vspace="0" width="251"><br><div class="content_body"> <img alt="Wondershare Flash Gallery Factory 4.7.1" src="http://danlod.com/images/bodyarrow2.gif" class="bodyimg" height="10" width="10">اگر می خواهید از روی عکس هایتان آلبوم های بسیار زیبای فلش و یا گالری عکس همراه با افکت ها و صداهای بسیار زیبا درست کنید، با استفاده از این نرم افزار می توانید در مدت بسیار کوتاهی و بدون داشتن دانش خاصی به سادگی این کار را انجام دهید. <br><strong>Wondershare Flash Gallery Factory</strong> یک ابزار مفید جهت ساخت گالری عکس و آلبوم های عکس به صورت فلش از روی عکس های دیجیتالیتان می باشد که استفاده از آن بسیار آسان است و این کار را تنها در چند دقیقه انجام می دهد. <br>این نرم افزار رنج وسیعی از قالب های از پیش طراحی شده آلبوم های فلش را در اختیارتان قرار می دهد، که می توانید از آنها برای ساخت آلبوم عکس، گالری عکس و اسلاید شوهای فلش با نمایی بسیار حرفه ای استفاده کنید. <br>می توانید از بیش از 50 قالب حرفه ای استفاده کرده، به آن موسیقی متن و پس زمینه اضافه نمایید، آن را با افکت های فلش زینت دهید، و در نهایت از نتیجه کار که یک فلش بسیار عالی می باشد، شگفت زده شوید. <br><br>در ورژن 4.7 این نرم افزار، مجموعه ای از قالب های 3بعدی، توانایی سفارشی کردن قالب های انیمیشنی شخصی، افکت های متنی بهینه، دو راه مختلف برای ساخت اسلایدشوهای فلش شامل: Slideshow Mode & Gallery Mode نیز اضافه شده است. <br><br><strong>خصوصیات کلیدی این نرم افزار عبارتند از:</strong> <br>1.&nbsp; &nbsp;پشتیبانی از کلیه فرمت های عمده صدا / عکس<br>2.&nbsp;&nbsp; قابلیت انتخاب از میان بیش از 100 نوع افکت بسیار زیبا و جذاب <br>3.&nbsp;&nbsp; قابلیت اضافه کردن افکت، متن، عکس های آماده و صداهای بامزه <br>4.&nbsp;&nbsp; قابلیت به اشتراک گذاری اسلایدشوهای ساخته شده در وب سایت، وبلاگ و ... <br>5.&nbsp;&nbsp; پشتیبانی سریع و سودمند به صورت آنلاین <br>6.&nbsp; &nbsp;قابلیت درج بیش از 400 تصویر و موسیقی نامحدود در یک پروژه <br>7.&nbsp;&nbsp; افزودن برخی افکت های زینتی فلش بر روی اسلایدشوها <br>8.&nbsp;&nbsp; استفاده از این نرم افزار بسیار آسان می باشد و نیاز به هیچ گونه شناخت یا یادگیری نرم افزار فلش ندارد.<br><br><br></div> <div class="dl_link" align="right"> <div><img alt="border" src="http://danlod.com/images/content_downborder.gif" class="horizine" height="1" width="150"></div> <font face="georgia,times new roman,times,serif" size="4"><a href="http://downloadfile.us/files/graphic/flash_tools/download_wondershare_flash_gallery_factory_471/">لینک دانلود (34.15 مگابایت )</a></font></div><br><br><br>منبع:<br>http://sitesoftware.mihanblog.com text/html 2012-08-28T01:39:26+01:00 987147.mihanblog.com دانلود بازی کم حجم تبدیل فایل SWF به FLA با SWF Decompiler Premium 2.0.4.2076 http://987147.mihanblog.com/post/229 <img src="http://danlod.com/uploads/imagess/swf_decompiler_premium_2042076_picture.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="140" hspace="0" vspace="0" width="185"><br><div class="content_body"> <img alt="SWF Decompiler Premium 2.0.4.2076" src="http://danlod.com/images/bodyarrow2.gif" class="bodyimg" height="10" width="10">همانطور که می دانید فایل های swf را نمی توان در محیط فلش باز کرده و آنها را ویرایش نمود. برای این کار می توانید به کمک این نرم افزار آنها را به فرمت FLA تبدیل کرده، سپس تغییرات دلخواهتان را در محیط فلش بر روی آن اعمال کنید. <br><strong>SWF Decompiler Premium</strong> شما را قادر می سازد تا فایل های فلش را به فرمت FLA تبدیل کنید که این امر باعث می شود بتوان به راحتی آنها را توسط محیط فلش معمولی ویرایش کرده و نیز به فرمت های swf و exe تبدیل کنید. کلیه اجزا(تصاویر، صدا، اسکریپت، متن، اشکال، فرم ها، فونت ها، دکمه ها و اشیای دیگر ) را می توانند از درون فایل های فلش بیرون کشید و مجدداََ از نوساخت و یا در جای دیگر از آنها استفاده کرد. <br><br><strong>خصوصیات نرم افزار SWF Decompiler Premium:</strong> <br>•&nbsp; &nbsp;تبدیل فایل های فلش به فرمت FLA که می تواند به راحتی توسط نرم افزار فلش از نو ساخته شود و یا تغییراتی در آن اعمال نمود. <br>•&nbsp; &nbsp;استخراج و ذخیره صدا و فیلم از فایل فلش <br>•&nbsp; &nbsp;استخراج و ذخیره متن، اشکال، تصاویر، فونت و فرم های فایل های فلش <br>•&nbsp; &nbsp;ویرایش متن های دینامیک و تصاویر فایل های فلش <br>•&nbsp; &nbsp;تبدیل کامل بین SWF و EXE با کیفیت عالی <br>•&nbsp; &nbsp;قابلیت تغییر رنگ پس زمینه فایل های SWF <br>•&nbsp; &nbsp;دراختیار قرار دادن اطلاعات جزئی هر عنصر <br>•&nbsp; &nbsp;و بسیاری دیگر!<br><br><br><br></div> <div class="dl_link" align="right"> <div><img alt="border" src="http://danlod.com/images/content_downborder.gif" class="horizine" height="1" width="150"></div> <font face="georgia,times new roman,times,serif" size="4"><img alt="Download SWF Decompiler Premium 2.0.4.2076" src="http://danlod.com/images/download.gif" class="dlimg" height="11" width="11"><a href="http://downloadfile.us/files/graphic/flash_tools/download_swf_decompiler_premium_2042076/">لینک دانلود (3.67 مگابایت )</a></font></div><br><br><br>منبع:<br>http://sitesoftware.mihanblog.com